Meyers Billiards Meyers Billiards Meyers Billiards Meyers Billiards Meyers Billiards
Meyers Billiards Meyers Billiards
Meyers Billiards CZTERNASTKA "14/1"  
Ósemka    

Dziewiątka    

Czternastka    

Snooker    

Bilard Angielski    

Karambol    1. Cel gry
14/1 jest grą deklarowaną. Zawodnik musi zadeklarować bilę i łuzę. Za każdą zadeklarowaną i prawidłowo wbitą bilę zawodnik otrzymuje jeden punkt i gra dalej tak długo, dopóki albo nie wbije zadeklarowanej bili albo popełni faul. Zawodnik może wbijać 14 bil, ale zanim zagra 15. bilę (ostatnią pozostającą na stole), 14 wbitych bil zostaje ustawionych jak na początku gry, przy czym miejsce w wierzchołku trójkąta pozostaje wolne. Zawodnik próbuje wbić 15 bilę lub inną zadeklarowaną w ten sposób, by przy tym rozbić trójkąt i móc kontynuować grę.

2. Uderzenie otwierające
Zawodnik otwierający grę musi zadeklarować bilę i łuzę i następnie wbić zadeklarowaną bilę do zadeklarowanej łuzy albo spowodować kontakt bili białej z bilą kolorową, a następnie z bandą oraz spowodować kontakt dwóch bil kolorowych z bandą. Jeśli zawodnik nie zrealizuje jednego z tych dwóch warunków, wówczas narusza on wymogi uderzenia otwierającego. Za każde takie naruszenie zawodnik otrzymuje karę dwóch punktów ujemnych. Dodatkowo przeciwnik ma możliwość wyboru zaakceptowania pozycji bil na stole i przejścia do gry lub nakazania ponownego ustawienia trójkąta i powtórzenia rozbicia przez tego samego zawodnika co poprzednio. Wyboru takiego może dokonywać tak długo, dopóki nie nastąpi prawidłowe otwarcie, bez naruszenia warunków otwarcia lub przeciwnik otwierającego zaakceptuje pozycję bil zastaną na stole.
Reguła kary za trzy kolejne faule nie ma zastosowania przy naruszaniu warunków otwarcia. Jeśli jednak zawodnik, spełniając warunki uderzenia otwierającego, wbije białą bilę do łuzy, zaliczany jest mu faul i otrzymuje jeden punkt ujemny. Ten faul zaliczany jest do serii określonej w regule trzech kolejnych fauli. Przeciwnik otrzymuje prawo poprawienia pozycji białej z pola bazy, bile kolorowe pozostają na swoich miejscach.

3. Przepisy gry

3.1. Prawidłowo wbita bila upoważnia zawodnika do pozostania przy stole i kontynuowania gry. Zawodnik może zagrywać dowolną bilę, musi jednak przed uderzeniem zadeklarować bilę i łuzę. Nie jest wymagane podawanie szczegółów takich jak liczba karamboli, kombinacje, zagrania od band itp. (wszystko, co jest dozwolone przepisami). Każda bila, wbita dodatkowo w prawidłowym uderzeniu, jest zaliczana.

3.2. Przy wszystkich uderzeniach bila biała musi dotknąć bili kolorowej i następnie bila kolorowa musi wpaść do łuzy lub bila biała lub kolorowa musi zostać doprowadzona do bandy. Jeśli przynajmniej jeden z tych warunków nie zostanie spełniony, jest to faul. Kiedy bila kolorowa przed uderzeniem nie dotyka do bandy, ale znajduje się w odległości od bandy nie większej niż średnica bili (jeśli to konieczne, sędzia może dokonać pomiaru), zawodnik może tylko dwa razy zagrać tę bilę w zagraniu bezpiecznym. Jeśli to wykona, w następnym podejściu tego zawodnika bila ta traktowana jest jak bila dotykająca do bandy. Mają tu zastosowanie ogólne zasady dotyczące bili dotykającej do bandy, jeśli zawodnik zdecyduje się grać tę bilę jako pierwszą.

Uwaga: Jeśli zawodnik w swoim poprzednim podejściu, zanim zagra taką bilę, popełni faul, wówczas może wykonać tylko jedno zagranie bezpieczne na taką bilę. Musi on przy tym uważać, jeśli zdecyduje się grać tę bilę, by nie naruszyć reguł dotyczących bili dotykającej do bandy. Jeśli mu się to nie uda, oznacza to, że popełnił trzeci kolejny faul i nałożona będzie przewidziana w takim przypadku kara, dodatkowo oprócz odjęcia punktów za każdy faul. W następstwie ustawiany jest ponownie trójkąt z 15 bil i rozbicia dokonuje ukarany zawodnik, przy czym musi on wypełnić wszystkie wymogi prawidłowego uderzenia otwierającego.

3.3. Gdy zostanie 14. bila, gra zostaje zatrzymana z 15. bilą na stole; 14 wbitych bil ustawianych jest ponownie w trójkąt jak na początku, przy czym miejsce na punkcie głównym pozostaje wolne. Ten sam zawodnik kontynuuje grę, wbijając 15. bilę w ten sposób, że biała lub 15. bila rozbija bile leżące w trójkącie, umożliwiając dalszą grę. Zawodnik kontynuujący grę nie musi grać 15. bili, może zagrywać dowolną bilę.

3.4. Zawodnik może zadeklarować grę bezpieczną. Gra bezpieczna jest dozwolona, jeśli mieści się w ramach niniejszych przepisów. Podejście zawodnika kończy się wraz z prawidłowo wykonanym zagraniem bezpiecznym, a wbite w uderzeniu bezpiecznym bile nie są zaliczane. Każda bila, wbita w uderzeniu bezpiecznym, jest ustawiana ponownie na stole.

3.5. Zawodnik nie może chwytać, dotykać ani inaczej przeszkadzać w ruchu bili, podążającej w kierunku trójkąta lub łuzy, nie może także trzymać ręki w łuzie. Jeśli to zrobi, popełnia faul umyślny i wówczas odejmuje mu się 1 punkt za faul oraz dodatkowo 15 punktów, razem 16 punktów. Zawodnik wchodzący do gry po faulu umyślnym może zaakceptować położenia bil i grać, poprawiając położenie bili białej na bazę lub zażądać ponownego ustawienia trójkąta i nakazać przeciwnikowi wykonanie rozbicia, na tych samych warunkach co rozbicie otwierające grę.

3.6. Jeśli zawodnik poprawia położenie białej bili na bazę (np. po wbiciu białej do łuzy przez przeciwnika) i wszystkie bile znajdują się na polu bazy, wówczas na życzenie zawodnika bila leżąca najbliżej lini bazy przestawiana jest na punkt główny stołu. Jeśli dwie lub więcej bil leżą w tej samej odległości od linii bazy, zawodnik może wskazać, która bila ma być przestawiona na punkt główny.

4. Nieprawidłowo wbite bile
Wszystkie nieprawidłowo wbite bile ustawiane są ponownie na stole. Nie pociąga to za sobą żadnych kar.

5. Bile kolorowe wybite poza stół
Jest to faul. Wszystkie wybite poza stół bile są ustawiane na stole natychmiast po znieruchomieniu pozostałych bil.

6. Biała bila opuszcza pole gry
Zawodnik wchodzący do gry poprawia położenie białej bili na bazę, chyba że mają zastosowanie przepisy punktów 3.2, 3.5, lub 8. i wówczas z nich wynika, jak postępować dalej.

7. Kary za faule
Za faul odejmowany jest jeden punkt. Wyjątki: cięższe kary za faul umyślny (pkt 3.5.) lub trzy kolejne faule (pkt 8.). Zawodnik wchodzący do gry musi zaakceptować położenie białej bili, chyba że biała jest wbita do łuzy, wybita poza stół, popełniony został faul umyślny lub nastąpiły trzy kolejne faule przeciwnika.

8. Kara za trzy kolejne faule
Jeśli zawodnik popełnia faul, odejmuje mu się 1 punkt (lub więcej, zależnie od wagi faulu) i na jego koncie odnotowywany jest faul. Zawodnik pozostaje z tym faulem do następnego podejścia, gdzie może ten faul wymazać za swego konta, gdy prawidłowo umieści w łuzie zadeklarowaną bilę lub spełni wymogi zagrania bezpiecznego. Jeśli żaden z tych warunków nie zostanie spełniony, zawodnik traci kolejny punkt i na jego koncie notowany jest drugi faul. Jeśli warunek prawidłowego wbicia bili lub prawidłowego zagrania bezpiecznego nie zostanie spełniony również w trzecim kolejnym podejściu, zawodnikowi odejmuje się dodatkowo 15 punktów karnych. Popełnienie trzeciego kolejnego faulu kasuje automatycznie poprzednie zapisy. Wszystkie bile ustawiane są ponownie w trójkąt i ukarany zawodnik musi wykonać uderzenie otwierające na tych samych warunkach, co rozbicie otwierające na początku gry. Należy tu podkreślić, że kara za trzy kolejne faule może być nałożona tylko za trzy faule popełnione w trzech kolejnych uderzeniach, a nie w trzech kolejnych podejściach.

Przykład: Zawodnik kończy podejście nr 6 faulem, następnie w podejściu nr 7 popełnia faul bezpośrednio po podejściu do stołu, w pierwszym uderzeniu (ma w tym momencie dwa faule), a w podejściu nr 8 najpierw wbija prawidłowo bilę kolorową, a w drugim uderzeniu wbija do łuzy białą. Nie jest to seria trzech kolejnych fauli, mimo że popełnione zostały w trzech kolejnych podejściach. Ponieważ na początku podejścia nr 8 została prawidłowo wbita bila kolorowa, dwa poprzednie faule zostały tym samym wykreślone. Oczywiście do podejścia nr 9 zawodnik przystępuje z jednym faulem na koncie.

13. Punktacja
Odejmowanie punktów może spowodować ujemny stan punktów na koncie danego zawodnika. Stan ten może wynosić np. "minus 1", "minus 2", "minus 15" itd. Zawodnik może wygrać partię, podczas gdy jego przeciwnik ma na koncie tylko dwa faule. Wynik będzie brzmiał 150 do -2. Jeśli zawodnik podczas uderzenia nie wbija żadnej bili i popełnia faul, punkt karny odejmowany jest od stanu punktów, jaki miał przed uderzeniem. Jeśli zawodnik wbija bilę i popełnia przy tym faul, bila ta jest ustawiana ponownie na stole, nie jest zaliczana i punkt karny odejmuje się od stanu punktów, jaki miał przed uderzeniem.
Meyers Billiards Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Meyer Billiards © 2005
Meyers Billiards Meyers Billiards Meyers Billiards Meyers Billiards Meyers Billiards Meyers Billiards Meyers Billiards